SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V EVROPĚ

ZEMĚ EVROPY

Belgie: SP pracovní integrace (WISE)

Bulharsko: Specializované podniky

Musí být registrované podle obchodního zákoníku nebo zákona o družstvech, vyrábět zboží nebo poskytovat služby a mít relativní podíl osob s trvalým postižením (minimálně 20 – 30 %). Zapisují se do rejstříku.

Česká republika: Sociální podnik

Na chráněném trhu práce funguje přibližně 3.700 firem. Přes 200 z nich se přihlásilo k hodnotám sociálního podnikání a zaregistrovalo se v databázi MPSV České sociální podnikání. Aktuálně se pracuje na zákoně, který bude definovat různé tipy sociálních podniků.

Dánsko: Specialfunktionen Job & Handicap

Specialfunktionen Job & Handicap je součástí Agentury pro trh práce a nábor zaměstnanců, která podporuje dánské úřady práce v iniciativách, jež tyto úřady poskytují lidem se sníženou pracovní schopností. Dále vyvíjí nové metody pomáhající integrovat a udržet zdravotně postižené zaměstnance na trhu práce.

Estonsko: Dlouhodobá chráněná práce (Pikaajaline kaitstud töö)

Služba dlouhodobého chráněného zaměstnávání je určena osobám, které se kvůli zvláštním zdravotním důvodům nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Práce v chráněných podmínkách umožňuje těmto osobám vykonávat pracovní úkony odpovídající jejich schopnostem, ve vhodném prostředí a pracovním tempu. Zároveň je těmto osobám poskytnuto potřebné vedení a pomoc.

Finsko: Työkanava Oy

Plánuje se vytvoření státní účelové společnosti.

Francie: Společnosti přizpůsobené ke schopnostem OZP (Enterprises adaptées)

Podniky, které „uzavírají pracovní smlouvy s pracovníky, kteří jsou uznáni za zdravotně postižené (…) a kteří jsou nezaměstnaní nebo jim hrozí ztráta zaměstnání z důvodu zdravotního postižení.“ Dále také „umožňují svým zaměstnancům vykonávat profesní činnost v prostředí přizpůsobeném jejich možnostem, aby zaměstnání získali nebo si jej udrželi“. ESAT jsou zdravotně-sociální zařízení s cílem sociální a profesní integrace dospělých osob se zdravotním postižením, která jsou financována ze zdravotního pojištění a ekonomické činnosti dílen. Do ESAT mohou být zařazeny osoby, jejichž pracovní výkonnost je třetinová oproti pracovní schopnosti zdravé osoby.

Chorvatsko: Chráněné integrační dílny

Integrační a chráněné dílny jsou instituce nebo společnosti založené za účelem zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které nemůžou být zaměstnány na otevřeném trhu práce. Do dílen jsou OZP zaměstnávány na základě vyhodnocení centra pracovní rehabilitace. Do chráněných dílen jsou OZP zaměstnány v případě, že nemohou být zaměstnány do integračních dílen. Jedná se o podniky zaměstnávající více než 50 % OZP.

Irsko: Chráněné dílny, podporované zaměstnávání (Employ Ability Service)

Employ Ability Service je služba pomáhající lidem se zdravotním postižením, úrazem nebo nemocí získat a udržet si práci.

Itálie: Sociální družstevnictví

Itálie je považována za kolébku sociálního podnikání, především takzvaného sociálního družstevnictví. Charitativní organizace mají v Itálii dlouholetou tradici, která se datuje od středověku. Proto se není čemu divit, že Itálie je státem s nejdelší legislativně ukotvenou historií sociální ekonomiky v Evropě, a to zákonem č. 381/1991 o sociálních družstvech. Tento zákon vymezuje sociální družstva jako nový právní status, což ve své době bylo ojedinělé. V Itálii Ministerstvo práce deklarovalo 8 kategorií družstev – družstva spotřební, výrobní, zemědělská, bytová, dopravní, rybářská, smíšená a sociální. Název subjektu musí povinně obsahovat termín sociální družstvo. Sociálních družstev rychle přibývalo a v Itálii jsou nejčastější formou sociálních podniků (existují 2 kategorie sociálních družstev, sociální družstva typu A a typu B). Existence a činnost sociálních družstev má své zakotvení i v italské Ústavě, kde stojí, že „zdravotně postižení občané mají právo na vzdělání a odborný výcvik“.

Kypr: Podporované zaměstnávání

Organizace osob se zdravotním postižením, které zaměstnávají pracovního mentora, jenž poskytuje podporu lidem s těžkým zdravotním postižením, kteří chtějí být zaměstnaní na otevřeném trhu práce.

Lucembursko: Chráněná dílna

Chráněná dílna je pracoviště, kde jsou provozní struktury přizpůsobeny specifickým potřebám a individuálním schopnostem zdravotně postižených pracovníků. Osoba se zdravotním postižením tam pracuje a absolvuje školení v oblasti profesního rozvoje s cílem vrátit se na otevřený trh práce. Stát hradí 100 % platu pracovníka zaměstnaného v chráněné dílně.

Maďarsko: Chráněné zaměstnání

Jedná se o podniky, ve kterých minimálně 40 % tvoří OZP.

Malta: Podporované zaměstnání

Německo: Chráněné dílny, Integrační podniky

Dílny pro osoby se zdravotním postižením jsou „zařízení pro účast osob se zdravotním postižením na pracovním životě. [Dílna pro osoby se zdravotním postižením] osobám se zdravotním postižením, které vzhledem k povaze nebo závažnosti zdravotního postižení nemohou být, dosud nejsou nebo nebudou znovu zaměstnány na běžném trhu práce: 1. nabízí odpovídající odborné vzdělávání a zaměstnání za mzdu úměrnou jejich výkonu; 2. umožňuje jim udržet, rozvíjet, zvýšit nebo znovu získat jejich výkonnost nebo výdělečnou schopnost, a tím dále rozvíjet svou osobnost. Vhodnými opatřeními podporuje přechod vhodných osob na běžný trh práce. Nabízí co nejširší nabídku odborného vzdělávání a pracovních míst, kvalifikovaný personál a podpůrné služby. Integrační podniky jsou právně a ekonomicky samostatné společnosti nebo útvary v rámci společnosti (…) určené pro zaměstnávání osob těžce zdravotně postižených, jejichž účast je na jiném zaměstnávání na otevřeném trhu práce zakázána na základě závažnosti zdravotního postižení či z důvodu jiných okolností. Integrační podniky zaměstnávají nejméně 30 % těžce zdravotně postižených osob, jejichž podíl by zpravidla neměl překročit 50 %.

Nizozemí: Zařízení sociální práce (sociale werkvoorziening) a podporované zaměstnání (begeleid werken)

Polsko: Chráněné zaměstnávání

Zaměstnavatel, který podniká po dobu alespoň 12 měsíců, zaměstnává na plný úvazek alespoň 25 zaměstnanců a dosahuje míry zaměstnanosti osob se zdravotním postižením po dobu alespoň 6 měsíců, získá postavení zaměstnavatele provozujícího provozovnu chráněné zaměstnání, pokud: 1) míra zaměstnanosti osob se zdravotním postižením je: a) nejméně 50 % a navíc nejméně 20 % z celkového počtu zaměstnanců tvoří osoby s těžkým nebo středním stupněm zdravotního postižení nebo b) alespoň 30 % nevidomých, duševně nemocných nebo mentálně retardovaných s těžkým nebo středním stupněm postižení; 2) zařízení a místnosti používané pracovištěm: a) dodržují ustanovení a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) zohledňují potřeby osob se zdravotním postižením z hlediska úpravy pracovišť, hygienických místností a komunikačních tras a splňují požadavky na bezbariérovost k nim, 3) je poskytována neodkladná a odborná lékařská péče, poradenské a rehabilitační služby; 4) bude žádat o postavení zaměstnavatele provozujícího zařízení chráněného zaměstnání.

Portugalsko: Chráněné zaměstnávání

Chráněným zaměstnáním se rozumí jakákoli užitečná a placená činnost, která je integrována do celonárodní hospodářské činnosti, využívá zvláštních podpůrných opatření státu a je zaměřena na zajištění osobního a profesního rozvoje osob se zdravotním postižením a usnadnění jejich přechodu na otevřený trh práce, pokud je to možné. Práce v režimu chráněného zaměstnání může být poskytována ve vlastních střediscích, běžném výrobním prostředí nebo v domácnosti osoby se zdravotním postižením. Střediskem chráněného zaměstnání se rozumí výrobní jednotka průmyslové, řemeslné, zemědělské, obchodní nebo služební povahy začleněná do národní hospodářské činnosti, jejímž cílem je zajistit, aby zdravotně postižení mohli vykonávat placené činnosti nebo měli možnost školení a/nebo profesního rozvoje, které umožní jejich přesun na otevřený trh práce.

Rakousko: Inkluzivní podniky (Integrative Betriebe)

Zařízení provozovaná místními úřady, veřejnými korporacemi, nestatutárními sociálními organizacemi nebo jinými právnickými osobami za účelem zaměstnávání oprávněných osob se zdravotním postižením, které vzhledem k druhu a závažnosti zdravotního postižení nemohou pracovat na otevřeném trhu práce, ale mají minimální úroveň ekonomické výkonnosti. Při splnění podmínek mohou být inkluzivní podniky financovány ze speciálního fondu, kam se odvádí roční daň při nesplnění kvóty zaměstnávání OZP.

Rumunsko: Autorizovaná chráněná jednotka (unitate protejată autorizată)

Veřejnoprávní nebo soukromoprávní hospodářský subjekt s vlastním managementem, v němž alespoň 30 % z celkového počtu zaměstnanců s individuální pracovní smlouvou tvoří osoby se zdravotním postižením.

Řecko: Chráněné dílny

Slovensko: Chráněné dílny a pracoviště, Integrační podnik

Jedná se o „pracoviště zřízená právnickou osobou nebo fyzickou osobou, na kterých jsou zaměstnáni občané se zdravotním postižením v pracovním poměru, kteří nejsou schopni najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce, nebo pracoviště, na kterých se občané se zdravotním postižením zaškolují nebo připravují na práci, a na kterých jsou pracovní podmínky včetně nároků na pracovní výkon přizpůsobeny zdravotnímu stavu občanů se zdravotním postižením.“ Integrační podnik je „veřejně prospěšný podnik, jehož pozitivním sociálním vlivem je podpora zaměstnanosti prostřednictvím zaměstnávání znevýhodněných nebo zranitelných osob“. Pozitivní sociální dopad se považuje za dosažený při zaměstnávání nejméně 30 % zmíněných osob.

Slovinsko: Podnik pro zdravotně postižené (invalidsko podjetje)

Podnik pro zdravotně postižené je společnost zapsaná jako společnost s ručením omezeným, akciová společnost nebo komanditní společnost zaměstnávající či školící minimálně 40 % OZP. Střediska zaměstnanosti – právnické osoby s minimálně pěti zaměstnanci, které zajišťují OZP práci.

Španělsko: Zvláštní střediska zaměstnanosti (centros especiales de empleo)

Zvláštní střediska zaměstnanosti jsou taková střediska, „jejichž hlavním cílem je výroba zboží nebo poskytování služeb, pravidelně se účastnit tržních operací a jejichž účelem je zajistit placené zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením; zároveň jsou prostředkem k zapojení co největšího počtu těchto osob do otevřeného trhu práce“. Zvláštní střediska zaměstnanosti také poskytují prostřednictvím podpůrných jednotek služby osobní a sociální adaptace. Zaměstnance těchto středisek musí tvořit minimálně 70 % OZP. Pracovní enklávy – pracovní enkláva je definována jako „smlouva mezi podnikem na otevřeném trhu práce, tzv. spolupracujícím podnikem, a zvláštním střediskem zaměstnanosti o provedení prací nebo služeb, které přímo souvisejí s běžnou činností prvního z nich a k jejichž provedení do pracovního střediska spolupracujícího podniku dočasně dojíždí skupina pracovníků se zdravotním postižením ze zvláštního střediska zaměstnanosti.“ Spolupracujícím podnikem může být jakýkoliv podnik na otevřeném trhu práce, přičemž minimálně 60 % pracovníků v enklávě musí mít zvláštní obtíže v přístupu na otevřený trh práce.

Švédsko: Samhall

Samhall je švédská státní společnost s ručením omezeným, jejímž úkolem je vytvářet pracovní místa pro OZP.

Zdroj: Parlamentní Institut, Klára Jankovská